Mittetulundusühingu Eesti Koduõppe Keskus põhikiri


I ÜLDSÄTTED
1. Mittetulundusühing nimetusega Eesti Koduõppe Keskus, inglise keeles Estonian Center for Home Education (edaspidi: Ühing) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud füüsiliste isikute iseseisev kasumit mitte taotlev organisatsioon, mis tegutseb avalikes huvides, demokraatia, isemajandamise ja isefinantseerimise põhimõttel.
2. Ühingu juhatuse asukohaks on Tartu, Eesti Vabariik.
3. Oma tegevuses juhindub ühing Eesti Vabariigi seadusandlusest ja käesolevast põhikirjast.
4. Mittetulundusühing on asutatud 2006.a.

II Ühingu liikmeks vastuvõtmise ning ühingust väljaastumise ning väljaarvamise tingimused ja kord
2.1. Ühingu liikmeks vastuvõtmist võib taotleda iga isik, kes soovib edendada seltsi eesmärkidega kooskõlas olevat tegevust, esitab ühingu juhatusele juhatuse poolt kinnitatud vormis kirjaliku avalduse, milles kohustub täitma ühingu põhikirja ja tasub ühingu üldkoosoleku poolt kinnitatud sisseastumismaksu.
2.2. Ühingu liikmeks vastuvõtmise otsustab ühingu juhatus või põhikirja punktis 2.6 toodud juhul üldkoosolek.
2.3. Ühingust väljaastumiseks esitab liige juhatusele kirjaliku avalduse. Ühingust saab välja astuda pärast 1 nädalase etteteatamistähtaja möödumist. Ühingu juhatus kustutab pärast käesolevas punktis toodud tähtaja möödumist ühingust väljaastunu ühingu liikmete nimekirjast.
2.4.. Ühingu liikme võib ühingust välja arvata juhatuse otsusega, kui:
2.4.1.  ühingu liige ei ole majandusaasta lõpuks tasunud ühingu liikmemaksu;
2.4.2.  ei ole viimase kolme aasta jooksul osalenud ühelgi ühingu üldkoosolekul või seltsi poolt korraldatud üritusel;
2.4.3.  tegutseb vastu ühingu eesmärkidele;
2.4.4.  kahjustab ühingu mainet.
2.5. Ühingu liikme väljaarvamise otsustab ühingu juhatus oma koosolekul, teatades selle küsimuse arutelust väljaarvatavale liikmele kirjalikult vähemalt 2 nädalat enne koosoleku toimumist ja tal on õigus osaleda sõnaõigusega oma väljaarvamise küsimuse arutamisel juhatuses. Liikme väljaarvamise otsus on langetatud, kui selle poolt on 2/3 juhatuse liikmetest.
2.6. Ühingu juhatuse poolt väljaarvatud liikmel on õigus nõuda väljaarvamise küsimuse otsustamist väljaarvamisele järgneval ühingu üldkoosolekul.


III. Liikmete õigused ja kohustused
3.1. Ühingu liikmetel on õigus:
3.1.1.  osaleda hääleõigusega ühingu üldkoosolekul;
3.1.2.  olla valitud ühingu juhatuse ja muude organite liikmeks;
3.1.3.  saada ühingu juhatuselt ja muudelt organitelt teavet ühingu tegevuse kohta.

3.2. Ühingu liige on kohustatud:
3.2.1.  järgima ühingu tegevuses osalemisel põhikirja ja ühingu organite otsuseid;
3.2.2.  tasuma üldkoosoleku poolt määratud tähtajaks ühingu liikmemaksu;
3.2.3. teatama ühingu juhatusele ühingu liikmete arvestuse pidamiseks oma elukoha ja aadressi ning isikukoodi ning teatama uued andmed hiljemalt 2 kuu jooksul pärast nende muutumist;
3.2.4.  tasuma ühingu liikmemaksu jooksva aasta eest ka siis, kui ta liikmelisus lõpeb aasta kestel

3.3. Liikmemaksule ja sisseastumismaksule täiendavaid varalisi kohustusi võib ühingu liikmele panna ainult üldkoosoleku otsuse, mille poolt olid kõik ühingu liikmed, alusel.
IV. Üldkoosolek
4.1. Ühingu kõrgeimaks organiks on ühingu üldkoosolek, kus igal ühingu liikmel on üks hääl.
4.2. Ühingu üldkoosoleku pädevuses on:
4.2.1.  põhikirja muutmine
4.2.2.  eesmärgi muutmine
4.2.3.  juhatuse liikmete määramine
4.2.4.  juhatuse või muu organi liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes ühingu esindaja määramine
4.2.5.  ühingule kuuluvate kinnisasjade ja registrisse kantavate vallasasjade võõrandamise ja asjaõigustega koormamise otsustamine ja tingimuste määramine nimetatud tehinguteks
4.2.6.  muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse
4.3. Ühingu üldkoosoleku kutsub kokku juhatus:
4.3.1.  aastaaruande kinnitamiseks
4.3.2.  juhul, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 ühingu liikmetest
4.3.3.  muudel juhtudel, kui ühingu huvid seda nõuavad.
4.4. Üldkoosoleku kokkukutsumiseks avaldab ühingu juhatus vähemalt 7 päeva enne üldkoosoleku toimumist ühingu elektroonilises listis teate, näidates ära üldkoosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra või saadab igale ühingu liikmele 2 nädalat enne üldkoosoleku toimumist samasisulise kirjaliku teate.
4.5. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb või on esindatud üle poole ühingu liikmetest.
4.6.Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on üle 60 % koosolekul osalenud ühingu liikmetest või nende esindajatest ja Ühingu põhikiri või seadus ei näe ette suurema häälteenamuse nõuet.
4.7. Ühingu põhikirja muutmiseks on vajalik üldkoosoleku 2/3 häälteenamus ja eesmärgi muutmiseks on vajalik kõigi ühingu liikmete nõusolek.
V. Juhatus
5.1. Ühingu tegevust juhib ja seda esindab juhatus, milles on 3-6 liiget.
5.2. Juhatuse liikmed määrab üldkoosolek ametisse 2 aastaks.
5.3. Juhatus esindab ühingut kõigis õigustoimingutes.
5.4. Ühingu nimel teostatavate tehingute, mille suurus ületab 100 000 (sada tuhat) krooni, sooritamiseks peab juhatus saama eelneva nõusoleku üldkoosolekult.
5.5. Juhatuse otsuse langetamiseks on vajalik juhatuse liikmete poolthäälteenamus.

VI. Osakondade õigused ja kohustused
6.1. Vähemalt 5 seltsi liiget võivad piirkondlikul alusel moodustada seltsi piirkondliku osakonna.
6.2. Osakonna kõrgeimaks organiks on osakonna koosolek. Osakonna koosoleku kutsub kokku osakonna juhataja vastavalt vajadusele või vähemalt 1/10 osakonna liikmete kirjalikul nõudmisel. Osakonna koosoleku kokkukutsumise kord kehtestatakse osakonna esimesel koosolekul.
6.3. Osakonda juhib ja esindab õigustoimingutes juhataja, kes valitakse ametisse 2 aastaks osakonna koosolekul osakonna liikmete lihthäälteenamusega.
6.4. Osakonnale jääb 60% osakonda kuuluvate Ühingu liikmete liikmemaksust.
6.5. Osakonna rahaliste vahendite kasutamise õigus on osakonna juhatajal osakonna koosoleku poolt kehtestatud korras.
6.6. Osakonnad on kohustatud esitama oma tegevuse kohta aruande ühingu juhatusele 1 kuu jooksul peale ühingu majandusaasta lõppu.
VII. Ühinemine. Jagunemine. Likvideerimine.
7.1. Ühingu ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimuvad seaduses sätestatud korras.
7.2. Ühingu likvideerijateks on juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt määratud isikud.
7.3. Ühingu likvideerimisel jaotatakse allesjäänud vara võrdsetes osades seltsi liikmete vahel.

________________________________________

 


Mittetulundusühingu
Eesti Koduõppe Keskus, inglise keeles Estonian Center for Home Education
asutamisleping
Merje Luuk,
Kristiina Vunk,
Anneli Sihvart,
Ingrid Vooglaid,
Ene Künnap,
Ülle Leidur,
Tiia Leis ja
Leho Leis,

edaspidi "asutajad" sõlmisid alljärgneva lepingu:
1. Käesoleva lepinguga asutavad asutajad mittetulundusühingu lepingus nimetatud tingimustel.
2. Mittetulundusühingu nimi on Eesti Koduõppe Keskus, inglise keeles Estonian Center for Home Education.
3. Mittetulundusühingu asukohaks on Tartu linn/vald ja aadress on Kaunase pst 17-7, 50704.
4. Mittetulundusühingu eesmärkideks on
4.1 Eesti ühiskonna informeerimine koduõppega seonduvast;
4.2 Eesti hariduse rikastamine ja mitmekesistamine koduõppelise õppevormi kaudu;
4.3 oma liikmete mõttejõu, kogemuse ja initsiatiivi ühendamine koduõppega seonduva kaitsmiseks, toetamiseks, võimendamiseks ja levitamiseks;
5. Oma eesmärkide saavutamiseks Ühing:
5.1 toetab oma liikmete tegevust, andes neile võimalusel ja vajadusel moraalset, materiaalset ja juriidilist abi; edendab nende omavahelisi kontakte;
5.2 taotleb seaduse täiendamist koduõppe vallas;
5.3 kogub ja vahendab õppematerjale ning muud temaatilist teavet;
5.4 korraldab koosolekuid, konverentse, hariduspäevi ja muid temaatilisi üritusi.
6. Asutajad kohustuvad maksma 01. juuniks 2006 a. mittetulundusühingu sisseastumismaksu 50 krooni ja liikmemaksu 50 krooni selleks avatavale pangaarvele Ühispangas.
7. Asutajad kinnitavad asutamislepingu sõlmimisega mittetulundusühingu põhikirja .
8. Asutajad määravad mittetulundusühingu juhatuse liikmeteks Ingrid Vooglaiu, Merje Luugi, Tiia Leisi, Leho Leisi ja Anneli Sihvarti.
Asutamisleping on sõlmitud 22. jaanuaril 2006 a. Pärnumaal Metsaääre külas, Kikso talus.