Siia kogume näidiseid erinevatest individuaalsetest õppekavadest. Kui olete valmis oma lapse IÕK-d inspiratsiooni jagamiseks teistelegi näitama, saatke see aadressil ivooglaid (at) gmail.com. Väga oodatud on ka näidised õpimappidest ja kõikvõimalikest muudest materjalidest, mille olete kooli või enda jaoks koduõppel koostanud.

Hindamisega seotud materjalide näidised on siin.

Lingikogu välismaa koduõppe programmidele on siin

Lühidalt IÕK-st

Individuaalses õppekavas peaks olema kolm osa:

I Pealkiri ja lapse andmed.

Näiteks: pealkiri: Mari Maasika individuaalne õppekava 2011/2012 õppeaastaks

andmed: lapse nimi, kooli nimi, klass, last õpetava vanema nimi, vanema kontakt

II Iga plaanitava õppeaine kohta väga lühidalt teemad, mida kavatsetakse käsitleda. Ühe aine kohta maksimaalselt 1 lk, võib ka paari lausega.

III Hindamise võimaldamiseks tuleks igas aines välja tuua, mida kavatsetakse õppeperioodi lõpuks saavutada. Näiteks, et laps oskab 1000 piires liita-lahutada. Märkida tuleb õpetajad koolis, kes lapse edasijõudmist hindavad ning hindamise meetodid. Õpitu näitamiseks võib kasutada õpimappi, videot, fotosid, blogi, vestlust, teste ja muud, milles kokkuleppele jõutakse. Mõttekas on sobivate õppeainete alla märkida ka huviringid, trennid, muusikakool, teatris ja mujal käimised. Kooli poolt hindaval õpetajal on õigus aktsepteerida lapsevanema pandud hindeid. Vanemal või teisel koduõpet läbiviival isikul on õigus kogu hindamise ajal lapse juures olla ja talle uudses olukorras nõu anda. Kui koolis on lubatud lastel klass lõpetada kolmedega, siis ei tähenda ka koduõppel õppekava täitmine seda, et kõigis ainetes peab saama 5+ panna.

IÕK võib koostada terveks aastaks, poolaastaks, veerandiks, kuidas keegi soovib. Kokkuvõtvalt hindama peab õpetaja vähemalt kord poolaastas. Põhimõtteliselt on kõik kokkuleppe küsimus. Oluline on ainult see, et kui alguses lepitakse IÕK-s kokku, mida soovitakse IÕK perioodi lõpuks saavutada, siis see ka saavutatakse. Seega ei maksa eesmärkidega üle pingutada. Pigem võib lõpuks leida, et tehti rohkem, kui et plaanisime palju, aga tehtud sai natuke. Koduõppel olev laps ei pea pidevalt klassiga samas kohas olema. Koopia klassi õppekavast ei ole IÕK. IÕK mõte selles ongi, et lähenetakse individuaalselt ja saab kasutada võimalusi, mida koolis 20 lapse ja kellast kellani formaadiga ei ole.

Koduõppel on vanemal õigus kasutada oma tehtud ja leitud materjale. Samuti on õigus koolist saada tasuta kooli õppekava läbimiseks vajalikud õpikud ja töövihikud, kuid ei ole kohustust neid kasutada. Kuidas eesmärgid saavutatakse, on iga õpetaja oma teha. Lapsevanem on koduõppel samamoodi õpetaja nagu kooliõpetaja klassis.

Koduõppele jäämise avaldus tuleb esitada kas 20. augustiks või 20. detsembriks, iga aasta uuesti.

 


Tartu Luterliku Peetri Kooli individuaalse õppekava koostamisest saab näidet vaadata https://goo.gl/forms/MecQNet28Vp5Q7FJ2

Ühe koduõppevanema kommentaar Facebookis koduõppe grupis 24.08.2016


Veel IÕK-st.

Võtan eraldi sõna IÕK teemadel, sest süda jäi valutama eelmist diskussi lugedes.

Ma vana ja parkund koduõppevanem ja jälle jõudis kohale see, et IÕK koostamine võib paljudele alustajatele olla tõeline pähkel. Pole vaja üle mõelda!

Panen siia näidiseks oma aastatetaguse koduõppe IÕK ja loodan, et see saab kergenduseks ja kas või näidiseks alustajatele, et keskenduda asjale ja mitte enesepiitsutamisele.

Kogemus, et olen seda mõnel korral segaduses koduõppevanematega jaganud ja saanud vastuseks kergendusohke.

IÕK ei peaks olema piirtlev ja kammitsev ja tagant kloppiv. IÕK peaks olema inspireeriv ja võimaldav! Vanema vastutust näitav ja lootusi peegeldav! Mis muidu üldse koduõppe mõte on? Kodus kooli mängida?

IÕK-le järgneb ju vanemapoolne tulemusi peegeldav tagasiside perioodi lõpus. Mida lootsime- mida tegime/jõudsime- mida saavutasime. Koolil on voli seda pisteliselt kontrollida ja lapsega rääkida, üle vaadata tehtud tööd ja vormistatud vihikud. Mingi lauskontroll ja kontrolltööd on minu mõistes vähemalt esimese kuue õpiaasta jooksul absurdsed!

Mida kontrollitakse? Vanema pädevust? Last? Kuidas saab koduõpet läbi viia, kui tead, et sind kahtlustatakse ja kontrollitakse? Minu taust on waldorfkoolipõhine ja suhelnud olen, tõsi, peamiselt waldorfkoolidega. Seetõttu oleme rääkinud üht keelt, aga sarnaseid õppekavasid on koduõppeaastate jooksul esitatud ka tavakoolile ja neid on aktsepteeritud!

Pean möönma,et tavakooli õppekavadest on mul väga udune aim! Aga waldorfkoolide õppekavadega olen kursis.

Veel- selleks et tööd planeerida kirjutan asja enda jaoks küll vahest pikemalt lahti. Mingid teemad, mida käsitleme, on tervikud, teised jadad. Tervikteemadega on oluline alustada ja mingi perioodi jooksul ka lõpetada (ajalooteemad näiteks). Jadadega võid järgmine kord jätkata sealt kust eelmine kord pooleli jäi ja rohkem improviseerida (keeled, matemaatika). Kodune tunnikava lubab mul plaanida, millest tahan rääkida ja kui pikalt ja millest üldse jõuab, et sel teemal jaksaks ka vihikutööd teha või õppekäike ette võtta. Plaanimatult kipub nii olema, et sissejuhatus venib pikaks ja kokkuvõte tuleb rabinal või jääb üldse tulemata, sest tüdime mõlemad, nii laps kui mina.

Kui alustasin, siis tahtsin väga tubli olla ja lapsele kõike jagada, mida teadsin. Nüüd tean ammu, et vähem on rohkem. Aga kui targem on teha vähem, on nii raske valida, millest siis siiski ja mis seekord kõrvale jääb. Lapsed erinevad ka. Igal oma huvinurk ja vastuvõtuvõime. Kui plaan tehtud, siis on mul omal mingi orientiir ja siis lasen protsessil lihtsalt kulgeda ja vaatan, mis päevad toovad. Vahest jõuame rohkemgi, vahest tuleb plaane veelgi kärpida.

Aga neid kavasid ei jaga ma kellegagi! Need on ainult minu jaoks ja teen siis kui tunnen vajadust.

Kaasapandud IÕK kohta veel: see laps on juba tavakoolis ja saab seal hästi hakkama. Selle aasta õppekavad kirjutasin rohkem lahti- ise tahtsin nii!

Kellega vähem tuttav- sel aastal algab mu 14. koduõppeaasta. Koju õppima jäävad kaks last - 2. ja 4. klass. Vanim meie pere koduõppur on praegu 23.

Kui alustasime polnud mingeid IÕK-sid. Kõik tugines isilikel suhetel ja toredatel inimestel. Viibisime eikellegimaal. Nüüd on kõik seadustatud, aga head inimesed on ikka alles! Leiame nad üles ja ärme kaotame end bürokraatiasse! Seadus seda tegelikult ei nõua!

Riinu
Järgnevalt mõned Eesti koolides kinnitatud IÕK-d, millest on välja jäetud isiklikud andmed. Need on konkreetsetele lastele konkreetsetes koolides koostatud ning ei ole mõeldud kellegi teise IÕK alusena kasutamiseks. Oma IÕK tuleb igal perel ise koostada lähtuvalt oma lapsest ning võimalustest ja koostööd kooliga arvestades.Kõigepealt Riinu IÕK-d erinevatest aegadest ja erinevates klassides, seejärel teiste omad.

Osad Riinu IÕK-d olid algselt exceli tabeli vormis, kuid siin said teise kuju.


I klassi IÕK


KODUÕPPE ÕPILASE INDIVIDUAALNE ÕPPEKAVA I KLASS

Õpilase nimi ja klass:

Täidab kodu:

Õppeaine

Ainesisu

Koduõppe läbiviija

Täidab kool:

Õpitulemusi kontrolliv õpetaja

Kontrolli toimumise vorm

Kontrolli toimumise kuupäev


Emakeel

Suured trükitähed kui tähevormid. Mõistatusraamatu kirjutamine. Esimesed lugemisharjutused.


Matemaatika

Kirjaharjutused numbrite kirjutamiseks. Peast arvutamine 100 piires. Korrutustabel 20 piires. Tekstülesanded.


Inglise keel

Laulud ja luuletused. „English For Young Learners“ õppeprogramm


Vene keel

Laulud ja luuletused, tervitus, pereliikmed, numbrid, õppevahendid.


Vormijoonistus

Kaared ja sirged ja kombinatsioonid


Maalimine

Monokroomsed ja kahe värviga akvarelli ja vahakriidimaali harjutused


Muusika

Laul ja pentatoonilise flöödi algõpetus. Algavad õpingud muusikakoolis.

Pärnu Muusikakool


Käsitöö

Kudumise algharjutused. Aastapühadele vastavad meisterdused.


Liikumine

Matkad loodusesse, suusatamine, uisutamine, ujumine. Regulaarsed akrobaatikatreeningud.

Spordikool
******


II KOOLIAASTA INDIVIDUAALNE ÕPPEKAVA


…..õpib vanema soovil koduõppel teist õppeaastat. Koduõpe on plaanis läbi viia waldorfpedagoogika põhimõtteid arvestades epohhiõppena. Õppeained on integreeritud läbi kogu kooliaasta.


EMAKEEL

Plaanitud läbi viia kolme 4 nädalase epohhina oktoobris, detsembris ja märtsis.

Emakeele õpetamise eesmärk on kirjutamis- ja lugemisvilmuste edendamine ja esimesed õigekirjaharjutused. Läbi kõigi epohhide loeme ja retsiteerime lasteluulet ja loomavalme.Teeme kõne ja hääldamisharjutusi. Jutustavas osas loomamuinasjutud ja legendid pühakutest.

I EPOHH Raamatutrükikiri. Kirjaharjutused värviliste pliiatsitega vihikusse. Suur ja väike algustäht. Häälikukuulamise harjutused, silbitamine.

II EPOHH Väikese raamatukese kirjutamine ja illustreerimine.

III EPOHH Oma kirjutatud lugemiku “Minu lood” koostamine ja lugemine. Kirjavahemärgid. Jutustava, küsi- ja hüüdlause eristamine. Häälikupikkused. Poolitamine. G, B ja D enamlevinud sõnade esitähena. Lausete laiendamine.


MATEMAATIKA

Plaanitud läbi viia kahe 4 nädalase epohhina novembris ja veebruaris.

I EPOHH Korrutustabeli read ja korrutustabeli geomeetria,liitmine ja lahutamine peast 100 piires, Arvuruumi laiendamine 1100 ja järguühikud. Tekstülesanded.

II EPOHH Korrutustabeli kinnistamine. Liitmise - lahutamise, korrutamise-jagamise seosed. Kahetehtelised tekstülesanded- mõistmine, lahendamine ja vormistamine. Aja ja rahaühikutega arvutamine..


KODULUGU

Plaanitud läbi viia integreerituna läbi kogu õppeaasta ja ühe epohhina mais.

Sisu: Looduse aastaringi jälgimine, matkad ja ekskursioonid looduses, ilmavaatlus ja ilmavaatluspäeviku koostamine. Aastaajad, kuud ja nädalapäevad, kuude rahvapärased nimetused, põhilised tähtpäevad aastaringis. Koduloovihiku koostamine. Aiatööd.


VÕÕRKEELED

Plaanitud edasi minna nii inglise- kui vene keelega. Põhirõhk siiski inglise keelel. Keeleõppega tegeleme igapäevaselt.


INGLISE KEEL

Alustame Ülle Kurmi “I LOVE ENGLISH” õpperaamatu esimese osaga. Esimesed kirjaharjutused ja lugemisharjutused.


VENE KEEL

Retsiteerime venekeelseid lastesalme, lisaks numbrid, nädalapäevade ja kuude nimetused, aastaajad ja ilm, pereliikmed ja loomad. Lihtsamad tegusõnad.


MAALIMINE JA JOONISTAMINE

Viin läbi integreeritult õppeaastasse ja käsitletavatesse teemadesse. Teeme akvarelliharjutusi ja joonistame värvipliiatsitega epohhivihikute illustreerimiseks.


KÄSITÖÖ

Viin läbi integreeritult. Teeme tähtpäevadele vastavaid meisterdusi ja heegeldamis- ning kudumisharjutusi. Harjutame õmblemist. Teeme koos aia- ja majapidamistöid.


MUUSIKA

Harjutame flöödimängu ja kindlasti saavad ettevalmistatud mardipäeva ja jõulukava teemakohaste laulude- pillilugudega. …. alustab õpinguid Pärnu Muusikakoolis.


LIIKUMINE

Ei plaani eraldi tegeleda. Teeme koordinatsiooni ja tasakaaluharjutusi erinevates epohhides. Sügisel käime ujulas ja talvel suusatamas kui suusailm.
******


IÕK neljandas klassis


KODUÕPPE ÕPILASE INDIVIDUAALNE ÕPPEKAVA IV KLASS

Õpilase nimi ja klass:

Täidab kodu:

Õppeaine

Ainesisu

Koduõppe läbiviija

Täidab kool:

Õpitulemusi kontrolliv õpetaja

Kontrolli toimumise vorm

Kontrolli toimumise kuupäev


Emakeel

I epohh (9.- 20. dets): tegusõna ajavormid, õigekiri, võõrsõnade õigekiri, liitsõnad, tegijanimed. Päevikupidamine

II epohh: (3. märts- 4. aprill)omadussõnade võrdlusastmed, liitlause, sidesõnade kvaliteet liitlause sidujana, tähestikuline järjekord.


Kodulugu

I epohh (30. sept- 18. okt): Ilmakaared, päikese teekond taevavõlvil, pööripäevad,kuu liikumine ja põhilised tähtkujud, plaan ja kaart

II epohh: (5- 30 mai) kodutalu, koduküla ajalugu, koduvalla põhilised vaatamisväärsused, pärnu linna ajalugu ja vaatamisväärsused


Matemaatika

I epohh: (18. Nov- 6. Dets) Murrud:murru mõiste, liht- ja liigmurd

II epohh: (3-28 veebr) murrud: laiendamine ja taandamine, murdude liitmine ja lahutamine, võrdlemine, korrutamine ja jagamine (lihtsamad viisid)

III epohh( 7-30 aprill): kirjalik korrutamine ja jagamine mitmekohaliste arvudega.


Loomaõpetus

( 6-31 jaan) Inimese kolmene olemus (pea, keha, jäsemed) ja pea, kere ja jäsemeloomad loomariigis.


Inglise keel

I Love English III programm. Päevategevused, kehaosad, tegusõna ajavormid(olevik, kestev olevik ja minevik) ,ilm, kuudenimetused, kellaaeg, järkarvud.


Vene keel

Kirjutamise harjutamine, lihtsamad lugemistekstid, vestlused ilmast, perekonnast, igapäevategevustest. Nädalapäevad, kuud, aastatajad.


Vormijoonistus

Põimingud


Maalimine

Valgus ja vari. Tööd objektide kujutamisega arvestades valguse ja varju põhiprintsiipe. Looduspildid, maalid taustaks koduloole, mütoloogiale ja loomaõpetusele.


Muusika

Laul ja flöödimäng aastapühade tähistamiseks. Viiulimäng, orkester ja solfedzo muusikakoolist._““

Pärnu muusikakool


Mütoloogia

(21.okt- 15.nov) Vanema Edda maailmapilt ja legendid. Põhjamaade mütoloogia. Kevadel Kalevipoja lood. Retsiteerimine


Käsitöö

Ristpistes tikkimine, kangakudumine, noaga vestmine, söögivalmistamine, oma riiete ja asjade hooldamine ja parandamine. Talus ettetulevad hooaja -, remondi- ja koristustööd.


Liikumine

Matkad loodusesse, suusatamine, uisutamine, ujumine. Regularsed lauatennisetreeningud.

Spordikool
******


IÕK viiendas klassis


KODUÕPPE ÕPILASE INDIVIDUAALNE ÕPPEKAVA

Õpilase nimi ja klass:


Täidab kodu:

Õppeaine

Ainesisu

Koduõppe läbiviija


Täidab kool:

Õpitulemusi kontrolliv õpetaja

Kontrolli toimumise vorm

Kontrolli toimumise kuupäev


Emakeel

I epohh (24 nov-19 dets) käänded, õigekiri

II epohh (23. märts- 11 aprill) lauseliikmed, otsene kõne, suur ja väike algustäht, õigekiri


Geograafia

(27.okt-21. november) Kõrguste märkimine kaardil, Eesti geograafia.


Matemaatika

I epohh: (29.sept.- 17.okt) Kümnendmurru mõiste, tehted kümnendmurdudega

II epohh: (16. veebruar- 13. märts) harilikud murrud. Ühine nimetaja ja kõik tehted harilike murdudega.


Taimeõpetus

Loomaõpetus

I epohh(1.-27.september) taimeõpetus- taime osad ja klassifikatsioon- seened, vetikad, samblikud, samblad, sõnajalad ja puud.

II epohh ( 26. Jaan.-14.veebr.)Loomaõpetus-Inimese kolmene olemus (meeled, rütmiline ja ainevahetussüsteemid) ja lõvi, kotkas ja veis kui nende kvaliteetide kandjad loomariigis.

III epohh (11.-29.mai) Taimeõpetus- lehtpuud ja õistaimed.


Inglise keel

I Love English III programm.


Vene keel

Kirjutamise harjutamine, lihtsamad lugemistekstid, vestlused ilmast, perekonnast, igapäevategevustest. Nädalapäevad, kuud, aastatajad.


Vormijoonistus

Vabakäe geomeetria harjutused


Maalimine

Valgus ja vari. Tööd objektide kujutamisega arvestades valguse ja varju põhiprintsiipe. Looduspildid, maalid taustaks taimeõpetusele, geograafiale, mütoloogiale ja loomaõpetusele.


Muusika

Laul ja flöödimäng aastapühade tähistamiseks. Viiulimäng, orkester ja solfedzo muusikakoolist._““

Pärnu muusikakool


Ajalugu

I epohh (5.- 24. jaanuar) vanad Idamaad. Vana-India- olustik, kastisüsteem, Veedad, jumalad, Buddha. Vana-Pärsia ja Mesopotaamia- Gilgamesh, Vana Egiptus- mütoloogia, vaaraod ja püramiidid, templid ja olustik.

II epohh (13.aprill-8. mai ) Vana-Kreeka ajalugu. Sparta ja Ateena, Kreeka-Pärsia sõjad, olustik, jumalad, olümpiamängud, Aleksander Suur.


Käsitöö

Talus ettetulevad hooaja -, aia-, remondi- ja koristustööd. Oma rõivastuse hooldamine ja söögivalmistamine.


Liikumine

Matkad loodusesse, suusatamine, uisutamine, ujumine. Regulaarsed akrobaatikatreeningud.

Spordikool
******


Teiste IÕK-dIndividuaalne õppekava

Õpilase nimi

Õppeaasta

 

1 Eesti keel (võõrkeelena)

1.1. Teemad

• Tervitamine, tundmaõppimine, hüvastijätt

• Liht- ja küsilaused

• Sõnavarateemad: perekond, maad, keeled, liiklus, loodus, hobid, ametid

• värvid, arvud, aja- ja kohamäärused

• kuuluvuse väljendamine

• lastelaulud

• tegusõna vormid (infinitiiv, olevik, käskiv kõneviis)

• nimisõna käänamine (1.-9., 13. ja 14. kääne)

1.2. Õppevormid

• Iseseisev õpe õpiku ja sõnaraamatutega

• ühine õppe-CD kuulamine

• keele igapäevane kasutamine

 

2 Inglise keel

2.1. Teemad

• Tervitamine, tundmaõppimine, hüvastijätt

• Liht- ja küsilaused

• Sõnavarateemad: perekond, loodus, puhkus, omand

• Värvid, arvud, aja- ja kohamäärused

• Päeva rütm

• Sõnade järjekord lauses

• Oleviku ajavormid (simple present ja present progressive)

2.2. Õppevormid

• Juhendatud õppimine õpikuga

• suuline kommunikatsioon

 

3 Saksa keel (emakeelena)

3.1. Teemad

• Lasteraamatute lugemine

• Kirjandite kirjutamine

• Luuletuste õppimine

3.2. Õppevormid

• Iseseisev õpe

• Juhendatud õpe

 

4 Matemaatika

4.1. Teemad

• Naturaalarvud miljardini (arvude nimetused, ümardamine)

• Harilikud murrud (põhialused, laiendamine ja taandamine, jagamine)

• Rooma numbrid

• Korrutamine

• Positsiooniline arvusüsteem

4.2. Õppevormid

• Juhendatud õppimine osaliselt õpikuga

• Kirjalikud harjutused

• Suulised ja kirjalikud testid

 

5 Piibliõpetus

5.1. Teemad

• Loomine

• Kain ja Abel

• Veeuputus

• Israeli rahva ajalugu algusaegadest kuni kuningas Saulini

• Valitud teemad Uuest Testamendist

5.2. Õppevormid

• Iseseisev piibli lugemine

• Vestlused piibli teemadel

• Ühe kristliku koguduse pühapäevakooli töös osalemine

 

6 Loodusõpetus

6.1. Teemad

• Elusolendite tundma õppimine, mõistmine ja joonistamine (seened, puud, taimed, linnud)

• Taimede kasvatamine (herned, päevalilled, maasikad, oad, hirss)

6.2. Õppevormid

• Juhendatud õppimine

• Iseseisev praktiline töö

• Praktiline töö juhendamisega

 

7 Kodulugu

7.1. Teemad

• Eesti (geograafia ja ajalugu)

• Tallinn (üldist, vanalinn, Nõmme linnaosa)

• Traditsiooniline põllumajandus

7.2. Õppevormid

• Juhendatud õppimine kirjandusega

• Muuseumikülastused (Eesti Ajaloomuuseum, Eesti Vabaõhumuuseum)

 

8 Muusika

8.1. Teemad

• Klaver

• Plokkflööt (põhialused)

• Laulmine

• Muusikateooria (kvindiring, kadents)

8.2. Õppevormid

• Muusikakool

• Iseseisev harjutamine

• Muusikaline tegevus perekonnas

 

9 Kunst

9.1. Teemad

• Vormide joonistamine

• Vesivärvidega maalimine

• Vahakriitidega maalimine

• Lindude joonistamine

9.2. Õppevormid

• Iseseisev praktiline töö

 

10 Käsitöö ja meisterdamine

10.1 Teemad

• Kudumine (parempidised ja vasakpidised silmused, kindad)

• Nõelumine

• Õmblemine (lihtsad õmblused)

• Tikkimine

• Puunööpide valmistamine

• Lindude söögimaja meisterdamine

10.2. Õppevormid

• Iseseisev praktiline töö

• Juhendatud õppimine

 

11 Kodundus

11.1. Teemad

• Küpsetamine (pannkoogid, kartulipuder, küpsised, tordid)

• Pudingi keetmine

• Salatite valmistamine

11.2. Õppevormid

• Praktiline töö juhendamisega

• Iseseisev praktiline töö

 

12 Liikumine

12.1. Teemad

• Matkamine

• Jooksmine

• Liikumismängud

• Jalgpall

• Rulluisutamine

• Jalgrattaga sõitmine

• Suusatamine

• Ujumine

• Ronimine

12.2. Õppevormid

• Iseseisev sportlik tegevus